מגישים וחותמים
מגישים מסמכים – מה נחוץ כדי להתקדם לשלב החתימה על המשכנתא?
לאחר שהחלטתם להתקדם בתהליך תצטרכו להמציא עבור הבנק את המסמכים הבאים עבור פתיחת התיק:
- תעודת זהות + ספחי תעודת הזהות
- אישורי הכנסה – של הלווים והערבים (אם נדרשו ערבים). לגבי שכיר, יש להמציא תלושי משכורת של 3 חודשים אחרונים ולגבי עצמאי, אישור מס הכנסה או אישור רו"ח בנוסח הבנק.
- תדפיסי עו"ש מקוריים משלושת החודשים האחרונים, מכל חשבונות העו"ש של מגישי הבקשה
- תדפיס יתרת הלוואות קיימות , למשל מבנקים אחרים (אם ישנן)
- חוזה רכישה
- נסח טאבו מלא ועדכני מלשכת רישום מקרקעין
- אישור זכויות עדכני – מרשות מקרקעי ישראל
- תעודת זכאות לסיוע המדינה (במידה וקיימת זכאות)
- היתר ותוכניות בניה – במקרה שאתם מבקשים הלוואה למימון בניה עצמית, הרחבת דירה או שיפוצה.
- תצהיר רוכשי הדירה בפני עורך דין והצהרה לרשות המיסים לצורך סיווג העסקה כרכישת דירה יחידה, חליפית או להשקעה.
*ייתכן ויידרשו מסמכים נוספים לפי מהות העסקה.
טיפ מיועצי המשכנתא

טיפ מיועצי המשכנתא

יש חשיבות לייעוץ משפטי בעסקת מקרקעין – רכישת דירה היא עסקה מורכבת ויקרה שחשוב להקפיד על כל הפרטים, גדולים כקטנים, ולכן מומלץ להיעזר בעו"ד מומחה שילווה אתכם בכל צעד.

פועלים איתכם בכל החלטה
קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .
קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אין באמור לעיל משום הצעה למתן אשראי. הבנק רשאי לשנות את סוגי הלוואות / התוכניות הנ"ל ו/או להפסיקן בכל עת.
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל