סוגרים קצוות
משלימים את התמונה: סוגרים קצוות וחותמים על מסמכי המשכנתא
לאחר פתיחת תיק ההלוואה תחתמו על מסמכי המשכנתא ותשלימו גם את מסמכי הבטחונות הבאים:
- ביטוח אגב משכנתא – כבטוחה לקבלת ההלוואה, הנכם נדרשים בדרך כלל לבטח את עצמכם בביטוח חיים ולבטח את הנכס בביטוח מבנה מפני סיכוני רעידת אדמה וסיכוני צנרת מים.
- רישום שעבודים וקבלת בטחונות לפי סוג העסקה והזכויות בנכס – שעבוד הזכויות בנכס לטובת ההלוואה ורישום הערת אזהרה בטאבו המעידה על התחייבות המוכר שלא להעביר את הזכויות על שם הקונה ללא רישום משכנתא בבנק.
- מסמכים נוספים כפי שיתבקשו בהתאם לעסקה – הבנק עשוי לדרוש בטוחות משפטיות נוספות שאופיין יקבע לפי הזכויות בנכס, מקום רישומן ופרמטרים ספציפיים אחרים.

לאחר בדיקת הבנק, אם לא תהיה מניעה לכך, תוכלו לקבל את המשכנתא. בשעה טובה! רשמית סיימתם את התהליך, עכשיו מתחילים את החיים עם המשכנתא.
טיפ מיועצי המשכנתא

טיפ מיועצי המשכנתא

תוכלו לבחור לבצע את ביטוח החיים וביטוח המבנה באמצעות מבטח חיצוני או באמצעות סוכנות ביטוח מטעם הבנק – לפי בחירתכם.

פועלים איתכם בכל החלטה
קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל .
קבלת הלוואה מותנית באישור הבנק על פי תנאיו ובכפוף לכל דין. אין באמור לעיל משום הצעה למתן אשראי. הבנק רשאי לשנות את סוגי הלוואות / התוכניות הנ"ל ו/או להפסיקן בכל עת.
אי עמידה בפרעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל